Leader Storsjöbyden © 2008

BEVILJADE PROJEKT>>

 

Blanketter

 

Ansökningsblankett

 

Ideelltid per person

 

Ideell tid per aktivitet

 

Projektdagbok

 

Körjournal

 

Slutrapport

 

Rekvisitionsblankett

 

Kostnadssammanställning

 

Loggor

 

 

 

 

 

 

Attraktiv och Tillgänglig Landsbygd

 

Leader Storsjöbygden har nu möjlighet att bevilja projektmedel till idéer där syftet är att tillgängliggöra värdefulla natur- och kulturmiljöer. Detta kan innebära insatser för att hålla ett öppet landskap, öppna framkomliga leder, friläggning av och information kring kulturlämningar, spångning i känslig natur, information och dokumentation, sanering och röjning vid sjökanter, etc.

Paraplyprojektet Attraktiv och Tillgänglig Landsbygd syftar till att inspirera till start av projekt för att göra landskapet inom Leader Storsjöbygden till attraktivt och tillgängligt. Huvudsyftet i projekten ska vara att främja mark och vattenförvaltning och förbättra landskapet. Projektet ska vara ett komplement till de satsningar som redan görs inom Leader genom att tillgängliggöra naturen för rekreation och turism. Projekten kan även innebära kunskapsspridning som syftar till värnande av naturen och nyttjande enligt Allemansrätten. Tänkbara samarbeten med Mittuniversitetet.

Totalt kommer 12 projekt a´ max 100 000kr att kunna beviljas.

 

Målsättning

Målsättning

 Fler tillgängligare naturområden, (röjning sanering)

2 projekt

Fler skyddade naturområden (spång, leder)

2 projekt

 Ökad kunskap om allemansrätten

 2 projekt

Fler sanerade och röjda sjöremsor

2 projekt

 Utökade nät av leder för vandring, cykel, ridning

 2 projekt

 Utvecklat samarbete mellan forskning och landsbygd,

 2 projekt

Totalt antal projekt

12

 

Villkor

·         Projektet ska bedrivas inom det geografiska området som utgör Leader Storsjöbygden – med sjö, skog och fjäll

·         Sökande (projektägaren) ska vara en förening eller någon annan med organisationsnummer

·         Projektet ska vara öppet för andra, så att alla känner sig välkomna.

·         Nyttan av projektet ska tillfalla fler än den/de som ansöker om stöd.

·         Eventuella tillstånd ska sökas innan ansökan skickas in.

·         Stöd lämnas med högst 100 000 kronor, och sökanden finansierar själv projektet med lika mycket i tid eller resurser.

·         Den egna finansieringen kan bestå av ideellt arbete, material, lokaler och/eller pengar. Det ideella arbetet värderas per timme enligt följande: 13-15 år 50 kr, 16-17 år 120 kr och 18 år < 175 kr

·         Stödets kostnader beräknas inklusive moms

·         Ett projekt kan som riktlinje vara maximalt ett år långt

·         Ansökan sker via särskild blankett. Gå in under Blanketter högst upp till höger på den här sidan.

·         Inget annat EU-stöd får ingå i projektet

·         Vi behandlar inkomna ansökningar löpande. Efter att komplett ansökan har inkommit är vår målsättning att ge besked inom 21 dagar.

·         Utbetalning av stöd - Skicka in ansökan om utbetalning via anvisade blanketter samt skicka in slutrapport till Leaderkontoret enligt särskild mall

      Finns under banketter högst upp på denna sida.

·         Stöd till drift av ordinarie verksamhet lämnas inte

·         Ansökan om förskott är inte möjligt

·         Leader Storsjöbygdens verksamhetsledare, ordförande och vice ordförande fattar beslut om Starthjälpen löpande. Beslut kan inte överklagas

Läs igenom Anvisningar till ansökan inom Leader samt blanketter för rekvirering av stöd och titta på dokument rörande stödberättigande kostnader. Dokumenten hittar du längst upp till höger.

Det är projektets skyldighet att ge information om att EU-medel används för att medfinansiera Leader-projektet. Varje insats som handlar om information och offentliggörande ska innehålla EU flagga och Leader symbolen.

 

 

   

   

   

   

  --------------------------


  Kontakta oss

  Leader Storsjöbygden
  -med sjö, skog och fjäll

   

  Ösavägen 14

  836 94 Ås

  info@leaderstorsjobygden.se

   

  Meeri Brandum

  Verksamhetsledare, Projektledare Attraktiv och tillgänglig landsbygd

  070-58 57 610

  meeri@leaderstorsjobygden.se

   

  Anki E. Fälth

  Projektledare Sixten, Greenovate och Idéracet

  070-345 47 87

  anki@leaderstorsjobygden.se

   

  Carina Lönneryd Projektadministratör, Projektledare Starthjälpen

  070-598 83 43

  carina.l@leaderstorsjobygden.se